Skip to main content

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

SKEL Supplements B.V.
Bocholtzerweg 14-c
6369TG te SIMPELVELD 

 1. Algemeen 

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of – daarmee al dan niet samenhangend – tot het verrichten van diensten of werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derde partijen worden betrokken. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen worden. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Wij zullen alsdan overleggen met de koper teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 1. Prijzen 

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen, zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan zijn wij daaraan niet gebonden. Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, zijn wij bevoegd deze kostenstijging door te berekenen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Extra werkzaamheden die niet in de prijsopgaven zijn verwerkt, zoals het toevoegen van bijv. bijsluiters, etiketteren, coderen, extra verpakkingen, het maken of corrigeren van etiketten, enz. enz. worden apart in rekening gebracht al naar gelang de tijd en kosten die die werkzaamheden met zich meebrengen.

Opgeslagen goederen die niet ons eigendom zijn staan voor risico (in de ruimste zin van het woord) van koper/opdrachtgever in onze magazijnen opgeslagen. Wanneer deze niet meer worden afgenomen kunnen ze voor rekening van koper/opdrachtgever worden afgevoerd en/of vernietigd. Opslagkosten worden achteraf berekend volgens een gemiddelde marktprijs van soortgelijke logistieke dienstverleners.

 1. Levering 

Levering vindt plaats ex-works (af fabriek) door aflevering van de goederen op het adres van de afnemer of door het afhalen van de goederen door de afnemer. Kosten en het risico voor de producten (voor onder andere vervoer, verlies, diefstal, beschadiging enz.) zijn vanaf het moment van levering (het verlaten van onze locatie) voor de koper/opdrachtgever.

Levering vindt plaats volgens specificatie van de laatst verstrekte opdracht en wij zijn gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren, en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Gelet op de specifieke aard van het productieproces van onze producten behouden wij het recht voor om aan de koper een grotere of kleinere hoeveelheid te leveren dan de bestelde hoeveelheid, met dien verstande dat het verschil tussen de bestelde en geleverde hoeveelheid maximaal 10% mag bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is een afwijking van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid toelaatbaar. Koper is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen. Ingeval van weigering van de aflevering door de opdrachtgever, zijn alle kosten die hiermee samenhangen (waaronder retourvracht en opslagkosten) voor rekening van de koper/opdrachtgever. Leveringstermijnen kunnen (vooraf) slechts bij benadering worden opgegeven. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een bindende termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling in te dienen, waarbij er door opdrachtgever aan opdrachtnemer c.q. SKEL Supplements B.V., een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. De overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of aan ons gelieerde bedrijven. Toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en volledige verstrekking van alle benodigde en noodzakelijk geachte gegevens en informatie voor uitvoering van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever/koper in rekening te brengen. De termijn van uitvoering van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan opdrachtgever/koper de gegevens ter beschikking heeft gesteld. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot schriftelijke aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen tarief kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd, en zal zoveel mogelijk vooraf in de vorm van een schriftelijke prijsopgaaf worden gedaan. De opdrachtgever aanvaardt de voorgenoemde mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van de uitvoering.

 1. Afbeeldingen, maten, gewichten, specificaties 

Het is ons toegestaan af te wijken van verstrekte maten, gewichten, aantallen, (technische) specificaties, samenstelling en dergelijke, voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is. Niet bindend zijn afmetingen, maten, gewichten, specificaties en samenstellingen opgenomen op de website, in prijslijsten of in brochures. Verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen zijn slechts ter verduidelijking en blijven ons eigendom, dienen op eerste verzoek geretourneerd te worden, en zonder schriftelijke toestemming onzer zijde niet gekopieerd of aan derden ter hand te worden gesteld.

Etiketten/ etikettering/ codering/ het maken/ samenstellen van etiketten/ inhoud/ inhoudsaanduiding/ vermelding inhoud in ml. of gr. enz. enz..
De opdrachtgever is verplicht alle aanwijzingen die van belang zijn schriftelijk door te geven.

Bij tekortkomingen in de ruimste zin van het woord (ook die volgens wettelijke bepalingen, als wettelijk toegelaten teksten e.d.) of doet hij dit niet of onvoldoende, dan zijn wij jegens de opdrachtgever voor de daaruit voortvloeiende schade van welke aard en omvang ook, niet aansprakelijk en vrijwaart de opdrachtgever ons voor aanspraken van alle eventuele schades.

 1. Garantie/ reclamatie 

Onder de voorwaarden hierna vermeld, verlenen wij aan koper/opdrachtgever na levering garantie het geleverde conform opdracht te hebben uitgevoerd. Ingeval koper/opdrachtgever met inachtneming van het hierna, reclameert en zijn reclamatie door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij te onzer keuze, ofwel de betreffende zaken vervangen, ofwel corrigeren, dan wel een prijsreductie verlenen. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, is koper/opdrachtgever gehouden eventuele reclames en/of onvolkomenheden binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons te melden. Reclamatie is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het gevolg zijn van vanbuiten komende oorzaken en/ of van enig handelen of nalaten van opdrachtgever of derden. In het bijzonder, anders dan volgens de door ons verstrekte voorschriften, houdbaarheidsdata, foutieve opslag e.d. door opdrachtgever zelf of door derden verricht. Reclameren is niet mogelijk wanneer goederen (in de ruimste zin) door koper/opdrachtgever en/of derden zonder onze schriftelijke toestemming buiten de E.U. worden verhandeld.

Reclameren is evenmin mogelijk indien het feit dat het geleverde niet voldoet, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de inhoud, aard of kwaliteit van de toegepaste materialen/grondstoffen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich wijzigen, kan ons niet enkel daarom een tekortkoming worden toegekend en heeft koper/ opdrachtgever niet enkel op die grond het recht tot reclameren. De te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van aflevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik geschikt is en of de te leveren producten voldoen aan de voorwaarden die aldaar gesteld worden. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever/koper en/of door derden, wanneer opdrachtgever/koper en/of derden aan de producten wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever/koper  is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op gebreken op het moment van aflevering. Daarbij dient de opdrachtgever/koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen direct en in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk te worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever/koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat wij in staat zijn om adequaat te reageren.

De opdrachtgever/koper dient ons in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken of laten onderzoeken. Onze prestatie geldt in elk geval als deugdelijk indien de opdrachtgever/koper het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Indien de opdrachtgever/koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/koper blijkt in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde producten en hetgeen waartoe hij ons opdracht heeft gegeven. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en indien tijdig is gereclameerd, dan zullen wij binnen redelijke termijn een nieuw deugdelijk product en/of prestatie in de plaats van het eerdere ondeugdelijke product en/of prestatie stellen, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/koper voldoen. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk en de overeenkomst kan in dat geval niet worden ontbonden door de opdrachtgever/koper. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten die daardoor ontstaan, inclusief alle onderzoekskosten aan onze zijde en die van eventuele derden, integraal voor rekening van de opdrachtgever/koper en zullen worden nabelast.

 1. Levertijd/ overmacht 

Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, geeft ons het recht onze verplichting op te schorten.
Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, storingen in de fabriek of tijdens het vervoer van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende onze leveranciers of door ons ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling. Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen een week na de (ontvangst van de) mededeling als in het vorige artikel bedoeld. Voor zover ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/ koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Betalingen 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk (per transactie) anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden:
50% van de overeengekomen prijs, te betalen binnen acht dagen na het tot stand komen van de overeenkomst en 50% te betalen binnen 14 dagen na levering. Betaling dient te geschieden zonder compensatie of schuldvergelijking. Indien de opdrachtgever/koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de opdrachtgever/koper van rechtswege in verzuim. Onverminderd de ons verder toekomende rechten, is koper/ opdrachtgever in geval van overschrijding van de betalingstermijn, ongeacht of hem die kan worden toegerekend, aan ons de wettelijke rente verschuldigd, over het niet voldane gedeelte van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

Indien wij genoodzaakt zijn een vordering aan de deurwaarder uit handen te geven, komen, afgezien van zijn verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de volledige werkelijk gemaakte gerechtelijke proceskosten als de buitengerechtelijke, welke laatst gefixeerd op 15% van (het) te vorderen bedrag(en), voor rekening van koper/opdrachtgever.

 1. Eigendomsvoorbehoud 

Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door ons aan koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of in het kader van de levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het te kort schieten van koper/opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten. Wij zijn bevoegd om, indien koper/ opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, met de betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de geleverde producten die overeenkomstig het vorige artikel onze eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Voor zoveel nodig machtigt koper/opdrachtgever ons hierbij onherroepelijk om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze verkoopvoorwaarden, eventuele aankoopvoorwaarden van koper/ opdrachtgever worden niet of uitsluitend na schriftelijke toestemming geaccepteerd.

 1. Aansprakelijkheid

SKEL Supplements B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens opdrachtgever/koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. Met betrekking tot de wettelijke eisen voor contaminanten hanteren wij de FSSC-22000 kwaliteitseisen. Dit laat onverlet dat overschrijdingen niet volledig zijn uit te sluiten. Wij zijn voor (de gevolgen van) deze overschrijdingen niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever/koper de hiervoor bedoelde overschrijdingen volledig wenst uit te sluiten, dient dit vóór de totstandkoming van een overeenkomst door opdrachtgever/koper aan ons te worden gemeld, zodat in onze prijsstelling rekening kan worden gehouden met de specifieke wensen van opdrachtgever/koper. Met betrekking tot het risico dat binnen de houdbaarheidstermijn gehaltes van (werkzame) ingrediënten in relatie tot de declaratie niet meer voldoen aan de waren wettelijke eisen, maken wij gebruik van overdosering en factorisatie. Het voorgaande laat onverlet dat afwijkingen niet volledig zijn te voorkomen en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Indien wij producten aan opdrachtgever/koper afleveren die van derden zijn verkregen, zijn wij nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever/koper gehouden dan de garantie en aansprakelijkheid waarop wij ons ten opzichte van deze derden kunnen beroepen. Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Daarnaast is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van onze verzekeraar en zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SKEL Supplements B.V. of haar leidinggevenden.

 1. Vrijwaring 

De opdrachtgever/koper vrijwaart SKEL Supplements B.V. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan SKEL Supplements B.V. toerekenbaar is. Indien wij uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/koper gehouden ons zowel buiten als in rechte bij te staan, en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 1. Intellectuele eigendom

Wij hebben het recht alle door ons ontwikkelde producten en de door de uitvoering van de overeenkomst aan onze zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/koper ter kennis van derden wordt gebracht. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht en het modelrecht, komen toe aan SKEL Supplements B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.

Het is opdrachtgever/koper zonder onze toestemming niet toegestaan om op producten of verpakkingen daarvan de naam/ het logo van SKEL Supplements B.V. aan te brengen en/of aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken, één en ander tenzij opdrachtgever/koper daartoe van overheidswege verplicht is. Opdrachtgever/koper dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart SKEL Supplements B.V. in dit opzicht voor eventuele aanspraken van derden. Onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten maakt geen onderdeel uit van enige overeenkomst die SKEL Supplements B.V. sluit met haar opdrachtgever/koper.

 1. Toepasselijk recht/ geschillen

De overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze of daarmee verband houdende overeenkomsten, kunnen, afgezien van de eventuele competentie van de kantonrechter, uitsluitend worden aangebracht bij de Arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 1. Wijziging

Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 76544435.